RODO

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak, ul. Santocka 18/14, 71-113 Szczecin NIP 697-19-18-413 (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e-mail: rodo@komornik.szczecin.pl

tel.: 91-484-22-13

adres: ul. Santocka 18/14, 71-113 Szczecin

 

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

adres e-mail:  rodo@komornik.szczecin.pl (Kancelaria prosi o umieszczenie wzmianki w temacie maila: „Wiadomość do IOD”).

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa może zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa może złożyć wniosek o usunięcie danych.

W przypadku zasadności wniosku Kancelaria dokona niezwłocznego usunięcia danych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych,
  • prawo do przenoszenia danych – tylko jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail e-mail: rodo@komornik.szczecin.pl tel.: 91-484-22-13.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i

nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dane przetwarzane w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a ponadto w a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów rozpoznawania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres trzech lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z możliwym wyłączeniem w przypadku kierowania przesyłek w toku prowadzenia postępowań egzekucyjnych drogą listowną.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (z wyłączeniem profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.