Krótka instrukcja uczestniczenia w licytacjach elektronicznych

Aby przystąpić i uczestniczyć w licytacji elektronicznej obwieszczonej przez komornika sądowego należy spełnić przesłanki i postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w Rozdziale 6a Działu VI kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz.1805), artykuły od 986(1) do 986(11) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (Dz.U. 2021, poz.2005).

Licytacje zarówno ruchomości jak i nieruchomości są obwieszczane (ogłaszane) przez komorników sądowych na stronie:

http://licytacje.komornik.pl

Na tej stronie można wyszukać i przeglądać licytacje (uwaga ! Nie wszystkie licytacje na tej stronie to licytacje elektroniczne !) jednak aby do licytacji elektronicznej przystąpić należy założyć konto na innej stronie:

elicytacje.komornik.pl

Na tej stronie również można przeglądać licytacje komornicze. Tu do wszystkich licytacji można przystąpić wyłącznie elektronicznie.

Żeby to zrobić trzeba zacząć od założenia konta na tej stronie. Z prawej strony u góry znajdziemy prostokąt z napisem „załóż konto”.

Przy zakładaniu konta należy podać swoje dane identyfikacyjne a także, co bardzo ważne, swój adres e-mail oraz adres do korespondencji tradycyjnej. Wnioskodawca składa również oświadczenie, że podane dane są prawdziwe.

W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL lub które nie poradziły sobie z założeniem konta, komornik, po złożeniu przez tę osobę wniosku i weryfikacji jej tożsamości, zakłada konto w systemie teleinformatycznym.

Użytkownik posiadający konto może brać udział w nieograniczonej ilości licytacji za pośrednictwem swojego konta. Jednakże po roku nieużywania konta, może ono zostać usunięte.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do przetargu nieruchomości jest złożenie rękojmi w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Np: jeśli przetarg rozpoczyna się we wtorek o 10.00 to wadium należy złożyć do końca piątku czyli do godz.24.00 w piątek kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień wpływu środków na konto bankowe komornika.

UWAGA !!

Samo złożenie rękojmi/wadium – nie wystarcza do wzięcia udziału w przetargu.

Samo założenie konta w systemie teleinformatycznym i zgłoszenie się do licytacji bez wadium – nie wystarcza do wzięcia udziału w przetargu.

Złożenie wadium i założenie konta również nie wystarcza. Aby wziąć udział w konkretnym przetargu – należy do niego przystąpić.

Można przystąpić do przetargu wyłącznie przed jego rozpoczęciem, po rozpoczęciu nie jest to już możliwe !. Komornik każdego licytanta odrębnie, „ręcznie” dopuszcza do licytacji po stwierdzeniu spełnienia warunków.

Po zgłoszeniu się użytkownika do konkretnego przetargu i spełnieniu wszystkich warunków formalnych, zostaje mu przypisany unikalny identyfikator tylko do danego przetargu.

Wraz z rękojmią licytant podaje w systemie teleinformatycznym dane: PESEL, nr dowodu tożsamości, oświadczenie czy pozostaje w związku małżeńskim a jeśli tak, to czy zamierza nabyć nieruchomość do majątku wspólnego czy osobistego a także czy licytuje w imieniu własnym czy jako pełnomocnik.

Konieczne jest aby przystępujący do przetargu złożył oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu, czyli, że nie jest spokrewniony ani powiązany z dłużnikiem i komornikiem i nie jest nierzetelnym licytantem.

Jeśli do nabycia przez niego nieruchomości konieczne jest odpowiednie zezwolenie, składa się je w momencie przystąpienia do przetargu, przesyłając utrwalone w postaci elektronicznej (skan, zdjęcie).

Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.

Oświadczenie to składa się przez internet a załącza się do niego elektroniczne kopie (skany, zdjęcia) dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu tych osób.

Żeby dokonać postąpienia trzeba po zalogowaniu utworzyć oświadczenie o postąpieniu i zatwierdzić je.

W trakcie licytacji widoczne są dla licytantów jedynie aktualnie najwyższa cena i identyfikator licytanta, nie są widoczne jego imię i nazwisko.

Nazwisko licytanta oferującego aktualnie najwyższą kwotę widoczne jest tylko dla komornika.

Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu i z tą chwilą jest automatycznie wyłoniony wygrywający czyli licytant, który zaoferował najwyższą cenę.