2022.10.17; licytacja Peugeot 308 uszkodzony; FOTO

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

17 października 2022r. o godz. 12:00

w kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.Nazwa ruchomościWartość szacunkowa w PLNCena wywołania w PLN
1PEUGEOT 308 – uszkodzony .nr rej. ZS3745Y, VIN VF34C9HR8CS038194, rok produkcji 2012, data nast. bad. 2021-06-19 00:00:004.000,00 *3.000,00 *

* – cena zawiera podatek VAT

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji od godziny 09:00 (parking przy ul. Santocka 48-49 w Szczecinie) oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Licytant winien posiadać dowód osobisty. Dotyczy Km 1114/21