ODROCZONA !!!! 2020.09.03, g.11.00; samochody klasy premium; fotki; Operaty pod zdjęciami na dole strony

Lp.Nazwa ruchomościWartość szacunkowaCena wywołaniaRękojmia
1Porsche Cayenne II 4.8 GTS Tiptronic S, rok prod.2013, nr VIN: WP1ZZZ92ZDLA75533, nr rej. EL684UV134.500,00 zł100.875,00 zł13 450,00 zł
2Audi A8 Quattro 4.2 TDi Tiptronic rok prod. 2012, nr VIN: WAUZZZ4H4CN03016990.800,00 zł68.100,00 zł9 080,00 zł
3Infiniti QX70 5.0 MR ’13 S Premium rok prod. 2015, nr VIN: JN1TBNS51U0550073112.900,00 zł84.675,00 zł11 290,00 zł
4Jaguar XJ 3.0 Diesel MR’ 11, Premium Luxury, rok prod. 2013, nr VIN: SAJAA122XENV6053197.600,00 zł73.200,00 zł9 760,00 zł

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Cena zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godziny 10:00 do 11:00 na terenie parkingu strzeżonego położonego w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 15-16 oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje. W kancelarii komornika znajdują się także oepraty szacunkowe w.w. ruchomości.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Wylicytowaną ruchomość można odebrać dopiero po zapłacie całej ceny.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Dotyczy Km 2310/19

Operat Infiniti

Operat Audi

Operat Jaguar

Operat Porsche

Strony: 1 2