ODROCZONA ! Skoda Praktik, kontener biurowy i stróżówka; FOTO

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie kraju – licytacja odbędzie się w innym terminie 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 marca 2020 r. o godz. 12:00

w lokalu:70-750 Szczecin (Prawobrzeże), ul. Granitowa 33 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:

Lp. Nazwa ruchomości Rękojmia Wartość szacunkowa

(brutto)

Cena wywołania
1 SKODA PRAKTIK

.nr rej. ZS9685N, VIN TMBTEC5J185056772, pojemnosc 1422, moc 51

800,00zł 8.000,00 zł 4 000,00 zł
2 Modułowy pawilon biurowo-socjalny ( bez wyposażenia)

powierzchnia ok. 195 m2

5.756,40zł 57.564,00 zł 28 782,00 zł
3 Moduł kontenerowy – typ stróżówka 2,5 x2,5 Obiekt

do samodzielnej rozbiórki

nie składa się 4.305,00 zł 2 152,50 zł

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godziny 11:45 oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Dotyczy Km 1931/18