2019.11.28, g.12.00; wyposażenie warsztatu mechaniki samochodowej

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  28 listopada 2019r. o godz. 12:00

w lokalu: Warsztat samochodowy Grzesik Autoserwis 71-533 Szczecin, ul. Dembowskiego 10   odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości: 

Lp. Nazwa ruchomości Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 podnośnik dwukolumnowy Ravaglioli KPX 337 W-WK-WR rok prod. 2012 nr ser. 33209 5 000,00 zł 2 500,00 zł
2 Podnośnik dwukolumnowy Ravaglioli KPX 337 W-WK-WR  rok prod. 2012 nr ser. 33208 5 000,00 zł 2 500,00 zł
3 urządzenie do gromadzenia zużytego oleju RAASM

(zielona butla)

800,00 zł 400,00 zł
4 podnośnik ręczny kolor niebieski   50,00 zł 25,00 zł
5 podnośnik dwukolumnowy Gabiga 2T kolor czerwono-

biały

2 500,00 zł 1 250,00 zł
6 linia diagnostyczna CARTEC BDE rok prod. 1999 20 000,00 zł 10 000,00 zł
7 wyciąg spalin Norfi P-5 104   3 500,00 zł 1 750,00 zł

 

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godziny 11:30 oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacać na rachunek komornika:

SANTANDER BANK POLSKA SA 2 O/Szczecin 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872

(tytułem przelewu wpisać: rękojmia Km 740/17)

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji’

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.  Dotyczy   Km 740/17