2018.04.06, g.10.00; mieszkanie 3 pok., 49,57 m2 na poddaszu użytkowym przy ul.Nowotarskiej 8; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

06 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Anny Osak, 3-pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,57 m2 (wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych – 77,37 m2), znajdującego się na poddaszu użytkowym parterowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Nowotarska 8/2,

w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuchy, dla którego Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103392/8 wraz z udziałem 404/1000 we wspólnej części budynku i prawie wieczystego użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW 27829 oraz pomieszczeniami przynależnymi – dwiema piwnicami – nr 3 i nr 4, o łącznej pow. użytkowej 27,80 m2

Suma oszacowania wynosi 165.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy, uznanie na rachunku powinno nastąpić w dniu poprzedzającym licytację (wpłata zgodnie z przepisami KPC w brzmieniu obowiązującym do dnia 03 maja 2012 r.).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą  nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.