2018.03.16, g.12.00; 2 udziały po 1/2 (łącznie całość) w spółdz. własn. prawie do mieszkania 3 pok. na parterze na Kaliny 45; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

16 marca 2018 r. o godz. 12:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Bożenie Przybylskiej udziału 1/2 oraz przysługującego dłużnikowi Tomaszowi Przybylskiemu udziału 1/2 w  spółdzielczym własnościowym prawie do 3-pokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 62,30 m2, znajdującego się na parterze 8 – piętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Kaliny Antoniego 45/1

w lewobrzeżnej dzielnicy Świerczewo, znajdującego się w zasobach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00152900/1.          Suma oszacowania każego z udziałów 1/2 wynosi 102.500,00 zł, zaś cena wywołania każdego z udziałów 1/2 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76.875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu każdego z udziałów 1/2 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.250,00 (na licytację jednego udziału 1/2). Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą  nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.