2018.02.28, g.9.00, garaż w podziemiu budynku przy ul.Warcisława 27, 27a, 27b

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – GARAŻU

Z-ca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Romana Walkowiaka Asesor Joanna Szwichtenberg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

28 lutego 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Jolanty Zamośnej, lokalu niemieszkalnego – garażu nr 11, o powierzchni16,30 m2, znajdującego się w ciągu szeregowym garaży usytuowanych w podziemiu budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Księcia Warcisława I 27, 27 A, 27 B

w dzielnicy Niebuszewo, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00170599/9 wraz z udziałem 231/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą nr KW SZ1S/00108951/0.          Suma oszacowania wynosi 34.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą  nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.