2017.10.19, g.12.00; Mercedes Vito 2000 r.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  19 października 2017r. o godz. 12:00 

w kancelarii komornika: Szczecin, ul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości: 

Nazwa ruchomości Wartość szacunkowa Cena wywołania
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ VITO ROK PROD.  2000

.nr rej. ZPL34EP, VIN VSA63819413328342, kolor czerwony

4 000,00 zł   **) 2 000,00 zł

 

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Cena zawiera podatek VAT. Ruchomość można oglądać w dniu licytacji od godziny 10:00 na terenie komisu samochodowego Center-Car Szczecin ul. Tama Pomorzańska 1  oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny