2017.08.22, g.12.00; urządzenie diagnostyczne, zestaw do geometrii kół, komputer iMac, drukarka

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  22 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00

pod adresem: 70-784 Szczecin, ul.Struga 78A 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości dłużnika: 

Lp. Nazwa ruchomości Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Komputer iMac wraz z klawiaturą i myszką nr seryjny W88094HJZER 1 230,00 zł 615,00 zł
2 Urządzenie Diagnostyczne Beissbarth Screenlane 73 800,00 zł 36 900,00 zł
3 Drukarka OKI C5950   1 845,00 zł 922,50 zł
4 Zestaw do Geometrii kół Hunter PA100 Hawkeye

nr 146-55-1 nr KR8377

30 750,00 zł 15 375,00 zł

 

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Cena zawiera podatek VAT.

Ruchomości można oglądać w miejscu i czasie oznaczonym wyżej oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje. W kancelarii Komornika znajduje się operat szacunkowy w.w. ruchomości.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Dotyczy   Km 1161/15